Perustava kokous pidettiin Kauppaosakeyhtiön aikaansaamiseksi Wisuwedellä sunnuntaina tk 19 pnä klo 4 i. p.
Yleisöä oli kokoontunut runsas määrä ja oltiin yksimielisiä kauppayhtiön perustamisesta. Luettiin sääntöehdotus. Päätettiin perustaa kauppa-osakeyhtiö Wisuweden kylään 30.000 markan pohjapääomlla 20 markan osakkeihin. yhtiö ottaa nimeksensä: ”Wisuweden Kauppa Osakeyhtiö."

Yhtiö alkaa toimintansa 1 päivänä tammikuuta 1900. Valittiin Väliaikainen 5-miehinen waltuuskunta, joka hakee asianomaisen wahvistuksen yhtiön säännöille sekä wuokraa huoneet kauppaliikkeelle.

(Aamulehti 23.11.1899)

 


Vahvistusta Visuveden kauppaosakeyhtiön säännöille Ruovedellä on anonut kirjuri K. H. Aro. Pohjapääoma on 10,000 markkaa, jaettuna a 500:lle 20 markan osakkeelle.

(Päivälehti 31.12.1899)

Tuo K.H Aro on ent. K. Hartikainen. Hartikainen muutti nimensä jostain syystä.

 


 

Wisuweden Kauppa Osakeyhtiön osakkeita on wielä saatawalla waliokunnan jäseniltä.

 

Ruoweden Wisuwedellä 6 p Helmikuuta 1900.

 

Wisuweden Kauppa-Osateyhtiön wäliaik. waliokunta.

 

(Aamulehti 13.02.1900)

 


 

 

Wisuweden Kauppa Osakeyhtiön

osakkaat Kehoitetaan täten ennen ensi kuun 15 päiwää suorittamaan sanotun yhtiön johtolunnalle 50 % tahi puolet osakemaksustaan.

Ruovesi, Wisuwesi 19 15/6 00.

Johtokunta.

(Aamulehti 21.06.1900)

 


 

Vaillinaisina ei senaatti ole voinut hyväksyä yhtiöiärjestystä seuraaville osakeyhtiöille, nim. Haaran höyrysahaosakenytiölle Laitilassa, osakeyhtiölle Hotel Continetal Viipurissa, Wisuweden kauppaosakeyhtiölle, työväen asunto-osakeyhtiolle Tarmo ja osakeyhtiölle Wiikari Tampereella.

 

(Uusi suometar 20.10.1900)